برشی از کتاب طهران تا تهران نوشته شهره قائم مقامی

در کتاب طهران تا تهران می خوانیم از تهران مثلث ناهنجار زن جوان به آرامی بقچه ای راکه  یک دست لباس ویک چارقد دران گذاشته است،وپشت پرده اتاق پنهان کرده برمی دارد.گوشه دستمال بسته ای راهم که از آن زده بیرون، تومیکندوگره بقچه رامحکم می کند. درمیان دستمال یک چنگه توت خشک ریخته ویک چنگهRead More