کتاب های پذیرفته شده

کتاب های تایید شده سه ماهه دوم  و سوم سال ۱۳۹۷

کتاب های ذیل در سه ماهه دوم و سوم  سال۱۳۹۷ توسط انتشارات ستاره جاوید برای چاپ تایید شده اند
۱-ماه من تو و آه شاعر حمید کاظمی تبار موضوع کتاب مجموعه مینی شعر سپید
۲-مادام رکامیه نویسنده: پیام سمواتی موضوع نمایشنامه مادام رکامیه
۳- رویای ترمه نویسنده: شیرین فرزانه موضوع رمان عاشقانه
۴-چمدانی که هرگز باز نشد نویسنده:خدیجه صفالو منزه موضوع داستان کوتاه
۵-گور خواب نویسنده محمد جوان بخت موضوع رمان  طنز اجتماعی
۶- کرانه های کشف شاعر صراف غفاری موضوع  مجموعه شعر
۷-افسانه اوغلان اوچان نویسنده:عباس عابد ساوجی موضوع رمان عاشقانه
۸-رقص خیال نویسنده نسیبه توفیقی موضوع داستان کوتاه
۹-شکیلا نویسنده م سیما رستم خانی موضوع داستان کوتاه
کتاب های فوق بتدریج پس از تایید و انجام امور اداری (دریافت شابک-فیپا-و مجوز چاپ ) در سه ماهه های سوم و چهارم سال ۱۳۹۷  توسط انتشارات ستاره جاوید چاپ رسیدند.

از فروشگاه اینترنتی انتشارات ستاره جاوید دیدن نمائید