خاطره عباس عابد ساوجی از استاد حشمت الله اسحاقی

عباس عابد ساوجی می گوید استاد حشمت الله اسحاقی بیست و سوم دیماه 1396 سال 1385 بود. پس از چند ضربه با انگشت، در سالن را باز کردم. در میان سالن نیمه تاریک ، چشمم از روی دختران و پسران جوان که روی صندلی ها نشسته بودند چرخید و گذشت و روی سن،