استاد هادی پیشرفت(هادی رنجی) شاعر سبک هندی

به گزارش رک نیوزاستاد هادی پیشرفت متخلص به “رنجی”در سال ۱۲۸۶ شمسی در تهران به دنیا آمدوی هنوز کودکی را پشت سر نگذاشته  و مشغول آموختن خواندن و نوشتن بودکه مجبور شدتحصیل را رها ساخته و صنعتگری را پیشه خود سازد .