کدام عاشق‌تر است؟ خسرو یا فرهاد؟

کدام عاشق‌تر است؟ خسرو یا فرهاد؟نظامی با وارد کردن شخصیت فرهاد به داستان خواننده را با این چالش مواجه می‌کند که کدام یک بر شیرین عاشق‌تر است؟ کدام عاشق‌تر است؟ خسرو یا فرهاد؟ عشق از ديدگاه‌هاي مختلف و مكاتب و دانشمندان متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است. عشق در درجه اول استغناست. استغنا برترين مظهرRead More