برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن۹۹

به گزارش رک نیوز :برگزاری نمایشگاه مجازی به ویژه درعرصه فرهنگی می‌تواند رونق دوباره به بازار نشر کتاب بدهد.و همچنین درمقابل از هزینه‌های مربوط به چاپ، فروش و برپایی غرفه‌های کتاب کم کند.