برشی از کتاب نمایشنامه مادام رکامیه نوشته پیام سمواتی

مادام رکامیه شخصیت های نمایشنامه: مادام ژولیت رکامیه، همسر ژاک رکامیه بانکدار مادام ژرمن دوستال، دوست ژولیت بنژامن کنستان، معشوق مادام دوستال متیو دومونمورانسی، دوک سلطنت طلب پرنس آوگوست، برادرزاده فردریک پادشاه پروس دوشس ژونو آبرانتس، دوست مادام رکامیه و مادام دوستال دوک ژاک دوبروی، مخالف سیاسی ناپلئون دوشس لوییز دوبروی، همسر دوک ژان، خدمتکارRead More