سارا

سارا قبادلو نویسنده کتاب در ساحل به دنبالت می گشتم

سارا قبادلو در ۲۷شهریور ۱۳۶۹در کرج متولد شد.وی دارای مدرک بین المللی در دو مقطع مبتدی و پیشرفته در رشته کودک از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرد.

سوابق:

سارا قبادلو عضو انجمن ادبیات داستان نویسی شهریار و اندیشه. دارای مدرک رتبه اول نویسندگی از انجمن داستان نویسی شهریار است مربی کودک و آموزش مهارتهای ذهنی است. مربی نوجوانان و جوانان استثنایی در زمینه انگیزشی و ورزش، او مدرس  دروس ابتدایی در شهرهای اندیشه و شهریار است

کتاب درساحل به دنبالت می گشتم

اولین اثر


اولین اثر سارا قبادلو است که توسط انتشارات ستاره جاوید به چاپ رسیده است.

درقسمتی از کتاب سارا می خوانیم.

نیمه شب گذشته بود. هنوز پشت بام بودم. ماه درهوای نیمه ابری سرک می کشید. باد مثل هیولایی غرش می کرد.دلم تنگ بودهوای اتاق روی سینه ام سنگینی می کرد.مجبور بودم در پشت بام بمانم و سرما را تحمل کنم.
درخانه احساس دلتنگی می کردم.به حرفهای سلیمه فکر می کردم در مقایسه با او از زندگی خودم را ضعیف می دیدم. خیلی چیزها دلم می خواست .